u/Kleven watched Kimetsu no Yaiba Episode 20 - Pretend Family - 1 day ago
u/Kleven watched Kimetsu no Yaiba Episode 26 - New Mission - 1 day ago
u/Kleven watched Kimetsu no Yaiba Episode 23 - Hashira Meeting - 1 day ago
u/Kleven watched Kimetsu no Yaiba Episode 19 - Hinokami - 4 days ago
u/Kleven watched Kimetsu no Yaiba Episode 18 - A Forged Bond - 4 days ago
u/Kleven watched Kimetsu no Yaiba Episode 15 - Mount Natagumo - 4 days ago
u/Kleven watched Kimetsu no Yaiba Episode 11 - Tsuzumi Mansion - 6 days ago
u/Kleven watched Kimetsu no Yaiba Episode 10 - Together Forever - 6 days ago